Button Blanket

Previous owner

Richardson, Thomas R.