kuxmin (Bird Rattle)

Previous owner

Richardson, Thomas R.