Fragment: Copper

Previous owner

Richardson, Thomas R.