Lu Family

Culture/Community

Chinese (Tangshan)

Biography

Puppet making family in Tangshan, Hebei, China. Father (master) is Lu Fuzeng; mother (painter) is Xu Yishu; son (cutter, fabricator) is Lu Tianxiang.